Deelnemersreglement Jeroen Boschloop

 

Artikel 1. Algemeen
1. De organisatie van de Jeroen Boschloop is Atletiekvereniging O.S.S.-VOLO. 

2. Daar waar in dit reglement sprake is van deelnemer, wordt ook deelneemster bedoeld.

3. Deelname aan de Jeroen Boschloop betekent dat de inhoud van het reglement bij de deelnemer bekend is en door hem/haar gerespecteerd en geaccepteerd wordt.

Artikel 2. Deelname
1. Deelname aan de Jeroen Boschloop is, met inachtneming van de Algemene Voorwaarden, voor de volgende leeftijdscategorieën:

  • Jeugdlopen: 6-16 jaar
  • 5 km loop: vanaf 12 jaar
  • 10 km loop: vanaf 14 jaar

2. De organisatie heeft het recht een deelnemer te diskwalificeren en uit de wedstrijd te halen. De medische staf heeft het recht een deelnemer deelname aan de wedstrijd te ontzeggen. Hierover is geen discussie/correspondentie mogelijk.

3. Instructies van de organisatie moeten direct en stipt worden opgevolgd. Ook dient men de aangegeven aanlooproute te volgen. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben.

4. Het is niet toegestaan met buggy, baby-jogger of ander baby-vervoersmiddel de hardloopwedstrijd te lopen. Het is niet toegestaan honden (al dan niet aangelijnd) mee te nemen tijdens het hardlopen. Het parcours is niet geschikt voor rolstoelers, skeelers, inline-skaters of driewielers. Het is niet toegestaan zich te laten begeleiden door één of meer personen op een fiets of ander vervoersmiddel tenzij met toestemming van de organisatie.

5. Voor deelnemers die zich hebben ingeschreven en van deelname afzien, gelden de annuleringsvoorwaarden. Het betaalde inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd.

6. Het startnummer dient zichtbaar aan de voorkant van het lichaam te worden gedragen. Het is niet toegestaan het startnummer te vouwen, zodanig dat teksten op het startnummer niet meer zichtbaar zijn.

Artikel 3. Inschrijving
1. Inschrijving voor de Jeroen Boschloop is persoonsgebonden. Het startnummer is niet overdraagbaar tenzij dit gebeurt op een door de organisatie aan te wijzen manier. Bij overtreding zal diskwalificatie volgen.

2. De deelnemer mag aan de Jeroen Boschloop slechts deelnemen, indien hij/zij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien er akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

3. Het tussentijds wijzigen van de afstand is niet mogelijk, tenzij door de organisatie zo aangegeven. Het startnummer kan tot op een bepaald moment overgedragen worden aan iemand anders, dit dien je via de organisatie vóór de daarvoor aangegeven datum zelf te verzoeken. Na dat moment is het niet meer mogelijk wijzigingen door te voeren.

Artikel 4. Aansprakelijkheid
1. Deelname aan de Jeroen Boschloop geschiedt geheel voor eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken van of schade aan persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens ten gevolge van grove schuld van de organisatie.

2. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij/zij aan deze eis voldoet en dat hij/zij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op de Jeroen Boschloop.

3. De deelnemer verklaart de organisatie vrij voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de Jeroen Boschloop.

4. De deelnemer vrijwaart de organisatie voor aansprakelijkheid voor de schade die de deelnemer mocht lijden als gevolg van haar deelname aan de Jeroen Boschloop, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisatie toe te rekenen opzet of grove schuld.

Artikel 5. Veiligheid
1. Instructies en/of aanwijzing van politie, wedstrijdleiding, hulpdiensten, medewerkers (o.a. verkeersregelaars) moeten direct en stipt opgevolgd worden.

2. De organisatie behoudt het recht voor het parcours op bepaalde delen te wijzigen, in te korten of de gehele Jeroen Boschloop af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden, overmacht of calamiteiten waarbij de veiligheid van de deelnemers, medewerkers en openbare orde en veiligheid in het geding komt.

3. In geval van afgelasting en andere overmacht, genoemd onder punt 2. vindt geen restitutie van inschrijfgeld plaats.

4. Boven 25 Graden Celcius is het meenemen van eigen drinken onderweg verplicht.

Artikel 6. Limiet
1. Op het finishpunt gelden tijdslimieten (netto tijden), te weten 45 minuten voor de 5 km, 90 minuten voor de 10 km. Handhaving van deze limiettijden is ter beoordeling van de organisatie.

2. De organisatie behoudt zich het recht voor om de verkeersmaatregels en parcoursafscheiding op te heffen nadat de tijdslimiet is verstreken. De organisatie voorkomt hiermee dat wegen onnodig lang moeten worden afgesloten omdat deelnemers besluiten te gaan wandelen. Na een bepaalde tijd wordt het parcours vrijgegeven voor verkeer en gelden de ‘normale’ verkeersmaatregels voor de deelnemers.

3. Achter de laatste deelnemer (die binnen de tijdslimiet loopt), bevindt zich een fietser. Hierna wordt het parcours weer vrijgegeven voor het reguliere verkeer of het volgende onderdeel van het evenement

Artikel 7. Uitslagen
1. De deelnemer kan slechts aanspraak maken op de eventuele prijs voor het klassement van de afstand waarvoor men heeft ingeschreven.

2. De uitslagen van de Jeroen Boschloop en de daaraan verbonden prijzen worden bepaald door de volgorde van binnenkomst op basis van de bruto tijd. De tijd wordt geregistreerd door middel van een tijdregistratiechip.

3. Het gebruik van een door de organisatie voorgeschreven tijdregistratiechip is verplicht. Deze chip is in het startnummer verwerkt.

Artikel 8. Privacy
1. De gegevens van de deelnemers worden opgenomen in een bestand. Dit bestand wordt niet aan derden verstrekt.

2. Deelnemers gaan akkoord met vermelding in de uitslagenlijst en publicatie van de tijdens de Jeroen Bosch gemaakte foto’s en video’s.

3. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video, TV e.d. voor promotionele doeleinden van de organisatie ten behoeve van het door haar georganiseerde evenement zonder daarvoor vergoeding te claimen.

Artikel 9. Tenslotte
1. In het start-finishgebied, langs het parcours en op de aanlooproutes naar het start/finishgebied geldt een algeheel verbod op flyeren, sampling en andere promotionele activiteiten tenzij met toestemming van de organisatie

2. Van ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.

3. In alle gevallen waarin dir deelnemersreglement niet voorziet, beslist de organisatie